Śledź nas na:Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli

Kompetencja – swoista dyspozycja do poprawnego spełniania jakiejś roli, rozwiązywania problemów, analizowania nieznanych wcześniej sytuacji.

 

Dwa wymiary kwalifikacji profesjonalnych nauczyciela w obrębie kompetencji:

  • psychologiczny

  • prakseologiczny

 

 

Definicje o charakterze instrumentalnym – bazują na takich pojęciach jak: umiejętności, zdolności, sprawności, z zastrzeżeniem że chodzi o sprawność wyższego rzędu, złożoną- predysponującą jednostkę do skutecznego wykonywania określonych zadań, rozwiązywania problemów, pokonywania trudności.

 

Definicje podkreślające komponent emocjonalno – normatywny wyrażający pozytywny, akceptujący stosunek do określonego zadania, celu, sytuacji lub problemu, wyrażający się w gotowości i chęci do działania na rzecz jego realizacji, rozwiązania.

 

Definicje integratywne, kompleksowe – kompetencje jako wypadkowe wiedzy, umiejętności, postaw, motywacji, emocji, wartościowania.

 

 

Właściwości kompetencji:

 

  • to kategoria podmiotowa (czyje kompetencje nas interesują)

  • mają ograniczony zasięg podmiotowy i społeczny (wskazują czego dotyczą, wobec kogo są przejawiane)

  • należą do dyspozycji wyuczanych

  • proces ich nabywania zachodzi w określonym kontekście

  • mają charakter dynamiczny, podlegają przeobrażeniom w toku życia jednostki

  • istnieje ich możliwość przenoszenia się na inne dziedziny aktywności jednostki i tworzenia nowych kompetencji (generatywność i transferowalność).Zobacz także