Śledź nas na:



Kształcenie kadr nauczycielskich

Kształcenie kadr nauczycielskich.
 • Z koncepcji ogólnokształcącej:

  Eksponowanie wielofunkcyjności zawodu i jego społecznej misji na podbudowie gruntownego wykształcenia ogólnego.

   

 • Z koncepcji szerokoprofilowego kształcenia:

  Ideę integracji interdyscyplinarnej treści, ideę kompleksowości.

   

 • Z modelu innowacyjnego:

  Metody pracy umożliwiające aktywne, samodzielne i zindywidualizowane zdobywanie wiedzy i umiejętności.

   

 • Z orientacji humanistycznej:

  Wyzwalanie aktywności poznawczej studentów.


Kierunki zmian w latach 90-tych:

 • Brak integracji między przygotowaniem kierunkowym a pedagogicznym.

 • Edukacja nauczycielska nie jako akt jednorazowego przygotowania do pracy, ale jako proces ciągły.

 • Progresywne przygotowanie do zawodu.

 • Edukacja nauczycieli o charakterze personalistycznym.

 • Wysoki stopień kompetencji (dydaktycznych, specjalistycznych, pedagogicznych).


Edukacja nauczycielska:

To proces wielostronny, interdyscyplinarny, wielofunkcyjny i długofalowy, rozwijający osobowość i postawy, ściśle związany z bliższym i dalszym środowiskiem, z transformacją ustrojową i wyzwaniami cywilizacyjnymi schyłku XX i początku XXI wieku.


Jaki powinien być nauczyciel, absolwent uczelni kształcącej nauczycieli?


Wg J. Kuźma: Nauczyciel przyszłej szkoły powinien być również człowiekiem wielowymiarowym, a więc wszechstronnie wykształconym, twórczym, ekspansywnym, wolnym, autonomicznym, a zarazem komunikatywnym, elastycznym i samodzielnym.



Nowoczesny program rozwoju nauczycieli powinien uwzględniać:


 • Elastyczność tego procesu.

 • Odejście od wiedzy encyklopedycznej.

 • Świadomość celów i wartości dla przyszłości.

 • Możliwość uczestnictwa w formach edukacji ustawicznej.

 • Wyższe wykształcenie dla wszystkich nauczycieli.

 • Wykorzystywanie badań pedagogicznych poświęconych praktyce nauczycielskiej.

 • Różnorodność w zakresie form kształcenia.

 • Praktyka pedagogiczna.

 • Opanowanie języków obcych.

 • Treści i zadania kształcenia powinny wynikać z rozwoju nauki i zmiany stosunków społecznych na świecie.

 • Odejście od kształcenia wąskospecjalistycznego na rzecz bloków programowych.

 • Porzucenie przez nauczycieli stereotypów.


System kształcenia nauczycieli:


 • System szkolnictwa wyższego:

   

 • Uniwersytety: kształcą nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz nauczania początkowego; przedszkoli i placówek oświatowo – wychowawczych.

   

 • Akademie Pedagogiczne: przygotowują nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz pracowników oświatowo – wychowawczych.

   

 • Wyższe Szkoły Techniczne: kształcą nauczycieli przedmiotów technicznych dla szkół podstawowych i średnich.

   

 • Akademie Wychowania Fizycznego: kształcą nauczycieli wychowania fizycznego na poziomie magisterskim + uprawnienia trenera klasy II

   

 • Wyższe Szkoły Artystyczne: przygotowują nauczycieli wychowania muzycznego i plastycznego dla szkół podstawowych i średnich.

   

 • Pozostałe: przysposabiają nauczycieli przedmiotów zawodowych.

   

 • System oświaty:

   

 • Kolegia: kształcą nauczycieli do przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo – wychowawczych, nauczycieli języków obcych. Wyróżnia się:

   

  Publiczne – prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Niepubliczne – prowadzone są przez osoby prawne lub fizyczne.



Formy studiów:

 • Magisterskie studia kierunkowe

 • Zawodowe studia kierunkowe

 • Studia magisterskie uzupełniające

 • Podyplomowe studia dla nauczycieli z wyższym wykształceniem


Czynniki decydujące o jakości pracy:

 • warunki pracy

 • kształcenie

 • staż

 • doskonalenie zawodowe


Postulaty:

 • Limitowanie liczby studentów.

 • Selekcja wewnątrz uczelni.

 • Zwiększenie poziomu wymagań kwalifikacyjnych.

 • Wprowadzenie 4-letnich studiów zawodowych.

 • Zmiany w programach kształcenia.

 • Zmiany organizacji praktyk.

 • Dwuetapowe osiąganie kwalifikacji nauczycielskich.


Raport UNESCO (1996 r.)

 • Uczenie harmonijnego uczestnictwa.

 • Uczenie zdobywania wiedzy.

 • Uczenie działania.

 • Uczenie się życia.



Zobacz także